این دوره از سری دوره های تخصصی OT DevOps Engineer در فناوران آنیسا "خانه لینوکس ایران" است که به آموزش مدیریت پیکربندی با Ansible  و چگونگی استفاده از این ابزار پرکاربرد و قدرتمند می پردازد. قابل توجه است که موسسه LPI نیز این مباحث را در دوره LPIC-OT DevOps Engineer خود که در پاییز 2017  اعلام می گردد، قرار داده است.

 

امروزه تولید نرم افزار و استقرار آن در محیط های عملیاتی، شکلی جدید به خود گرفته است که در آن سعی می شود سرعت، دقت و استمرار تولید نسخ جدید نرم افزار با ویژگی های جدید در اولویت قرار بگیرند. در دنیای مدرن، کل زیرساخت سیستم های توسعه و تولید نرم افزار مبتنی بر کد میباشند که به آن Infrastructure As Code گفته می شود و اصلی ترین قسمت آن ابزارهای مدیریت پیکربندی هستند. مدیریت پیکربندی یکی از ارکان اصلی و غیر قابل انکار در حوزه فعالیت ها و تخصص مورد نیاز DevOps است. هدف اصلی در پیاده سازی و استقرار DevOps در یک سیستم تولید و پشتیبانی نرم افزار، خودکار سازی همه سرویس ها و اجزای چرخه تولید نرم افزار است.

مهندسان سیستم های سنتی برخی از وظایف خود را به وسیله ابزارهای سنتی موجود در لینوکس، خودکار سازی می کردند اما امروزه با سیستم های بسیار گسترده و پیچیده ای روبه رو هستیم که بسیاری از آن ها مبتنی بر رایانش ابری هستند. لذا استفاده از ابزارهای سنتی خودکار سازی، نه تنها از بهره وری و سرعت انجام عملیات ما خواهند کاست، بلکه در بسیاری موارد با سیستم ها و نرم افزارهای کنترل رایانش ابری سازگار نیستند.

ابزارهایی که در مدیریت پیکربندی استفاده می شوند این قابلیت را دارند که یک زیر ساخت و چرخه تولید نرم افزار را از ابتدا تا انتها ایجاد کنند، در حداقل زمان ممکن تعدادی ماشین را با تنظیمات مورد نیاز به چرخه تولید و بهره برداری نرم افزار اضافه کنند و کلیه تنظیمات زیرساختی و سیستمی کلیه ماشین ها را تغییر دهند.

به همین منظور فناوران آنیسا دوره مدیریت پیکربندی به وسیله انسیبل (Ansible) چگونگی استفاده از این ابزار پرکاربرد و قدرتمند را به علاقه مندان ارائه می کند.

 

محتوای دوره:

در این دوره در ابتدا نگاهی به مقدمات IAC خواهیم داشت، سپس به سراغ کلیات ساختاری انسیبل خواهیم رفت و به مرور به بررسی و استفاده از قابلیت های کاربردی انسیبل در قالب کار عملی و کارگاهی شبیه به محیط واقعی خواهیم پرداخت.

مخاطبان دوره:

  • دانشجویان، کارشناسان، مشاوران و مدیران فناوری اطلاعات
  • توسعه دهندگان نرم افزار و DevOps

اهداف دوره:

  • آشنایی با مبانی و مفاهیم DevOps، مدیریت پیکربندی و مدل ساختار مبتنی بر کد
  • نحوه استقرار مدیریت پیکربندی در چرخه ساختار DevOps
  • ایجاد محیط و ساختار عملیاتی، نصب و استقرار سرویس ها و تنظیمات سیستم ها
  • تولید کد به زبان YAML جهت پیاده سازی مدل ساختار مبتنی بر کد

 

پیش نیاز : دانش در حد LPIC-2

مدت دوره : 40 ساعت

تاریخ برگزاری: لطفا به بخش تقویم آموزشی مراجعه بفرمایید.

 

Introduction
Configuration Management, Orchestration and DevOps
Infrastructure As Code
Introduction to Ansible
Ansible vs. Other CM tools
Introduction to YAML
Ansible and YAML to build your environment
Core Components of Ansible

Getting Setup
Pre-requisites
Introduction to Vagrant
Setting up Vagrant
Setup Ansible + Vagrant environment
Ansible Ad-hoc commands
Inventory, HOSTS, Ansible.cfg

Ansible Playbooks
Professional directory structure to keep ansible codes
:Playbooks
Facts, System Facts and using facts in playbooks -- 
  Variables and variable scopes, passing variables from command line -- 
  Managing a task, handlers, and tags in playbook -- 
  Error handling in playbooks -- 
Write and execute a playbook
Jinja2 Templates

Roles
Role based tasks
Pre Tasks, Post Tasks
Contolling Tasks
Conditions
Variable substitution
Notifications
Alternate Roles Path
Waiting for events

Ansible Modules
Introduction to Ansible Modules
Using most used modules in ansible codes

 Application Deployment using Ansible
Concerns before deploy codes to production once tested
Deploying a simple java web application on tomcat using ansible
Updating applications

Ansible Special features
Ansible Vault
Ansible Lookups
Asynchronous actions and polling
Rolling updates
Delegation and parallelism
Debugger
Dry-run mode

Real-world ansible
Automate CM
Building application deployment pipelines
Create a to-do-list