نام دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری مدرس هزینه (هزار تومان)
Linux Essentials یکشنبه و سه شنبه
۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۳۹۶/۸/۳۰
۱۷-۲۱ مهندس غفوری ۴۹۰ - ثبت نام
LPIC1
یکشنبه و سه شنبه
پنج‌شنبه‌ها
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۷/۳۰
۱۳۹۶/۸/۴
۱۳۹۶/۸/۲۶
۱۳۹۶/۹/۱۲
۱۳۹۶/۹/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۵
۱۷-۲۱
۸-۱۴:۳۰
۸-۱۴:۳۰
مهندس مهرانفرید
مهندس عباسی
مهندس کاشانی
مهندس معینی نژاد
مهندس اسلامی فر
مهندس غفوری
مهندس نیکویی
۱۱۰۰ - ثبت نام
LPIC1 Camp پاییز۹۶ ۱۳۹۶/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۱۶ ۹-۱۷ مهندس کاشانی ۱۱۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC2
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۸/۱
۱۳۹۶/۸/۳۰
۱۳۹۶/۸/۱۹
۱۳۹۶/۹/۱۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۳۹۶/۱۰/۸
۱۷-۲۱
۱۷-۲۱
۸-۱۴:۳۰
مهندس مهرانفرید
مهندس اسلامی فر
مهندس عباسی
۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC2 Camp شنبه تا پنجشنبه قابل رزرو قابل رزرو ۹-۱۷ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC3-300 پنجشنبه ها قابل رزرو قابل رزرو ۱۷-۲۱ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

LPIC-303

Security

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۲۳ ۱۳۹۶/۸/۲۳ ۱۷-۲۱ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
Cloud Computing
Openstack
پنجشنبه ها
پنجشنبه ها
۱۳۹۶/۷/۲۷
۱۳۹۶/۸/۱۱
۱۳۹۶/۸/۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۸-۱۴:۳۰
۱۵-۱۹
مهندس عباسی ۷۹۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۸/۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۵-۱۹ مهندس نیکویی ۹۸۰ - ثبت نام
Ansible
Config Management
پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۸/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۱۶ ۸-۱۴:۳۰ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Developing Applications For Linux شنبه ها ۱۳۹۶/۸/۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۷ ۱۷-۲۱ مهندس حسینی مقدم ۸۹۰ - ثبت نام
Developing Linux Device Drivers یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۷-۲۱ مهندس افشین ۵۹۰ - ثبت نام
Bash Scripting یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۳۰ ۱۷-۲۱ مهندس مهرانفرید ۵۹۰ - ثبت نام
Astrisk VoIP Essentials یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۷-۲۱ مهندس مختارپور ۷۹۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-1

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۸/۲۵ ۱۳۹۶/۹/۲۳ ۸-۱۴:۳۰ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-2

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۹/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۸-۱۴:۳۰ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-1

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۷-۲۱ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-2

سه شنبه ها ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳ ۱۷-۲۱ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
puppet
Config Management
پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۷/۶ ۱۳۹۶/۴/۱۱ ۸-۱۴:۳۰ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Git & Jenkins یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو ۱۷-۲۱ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Docker یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو ۱۷-۲۱ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۱۱۵۰ - ثبت نام
آزمون بین المللی جمعه
پایان هر ماه
ترم پاییز: ۲۸ مهرماه - ۲۶ آبان ماه - ۲۴ آذرماه ثبت نام