نام دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدرس هزینه (هزار تومان)
Linux Essentials یکشنبه و سه شنبه
۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۳۹۶/۲/۴
مهندس غفوری ۴۹۰ - ثبت نام
LPIC1
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
پنج‌شنبه‌ها
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۱/۲۶
۱۳۹۶/۱/۱۷
۱۳۹۶/۱/۱۸
۱۳۹۶/۲/۲۳
۱۳۹۶/۳/۴
۱۳۹۶/۳/۵
مهندس عباسی
مهندس مهرانفرید
مهندس کاشانی
مهندس علی نصرتی
مهندس معینی نژاد
مهندس اسلامی فر
۹۸۰ - ثبت نام
LPIC1 Camp پنجشنبه الی سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۳ ۱۳۹۶/۱/۸ - ۹۸۰ - ثبت نام
LPIC2
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۳۹۶/۱/۲۵
۱۳۹۶/۲/۳۰
۱۳۹۶/۲/۳۱
۱۳۹۶/۳/۱۲
مهندس مهرانفرید
مهندس علی نصرتی
مهندس اسلامی فر
مهندس عباسی
۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC2 Camp پنجشنبه الی سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۳ ۱۳۹۶/۱/۸ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC3-300 پنجشنبه ها قابل رزرو قابل رزرو مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
(LPIC-303 (Security یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۳/۲ ۱۳۹۶/۴/۴ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۱/۲۴ ۱۳۹۶/۲/۲۸ مهندس نیکویی ۷۹۰ - ثبت نام
Developing Applications For Linux شنبه و دوشنبه ۱۳۹۶/۲/۲ ۱۳۹۶/۳/۱۳ مهندس حسینی مقدم ۸۹۰ - ثبت نام
Developing Linux Device Drivers شنبه و چهارشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۰ ۱۳۹۶/۴/۵ مهندس حسینی مقدم ۵۹۰ - ثبت نام
Cloud Computing
Config Management
چهارشنبه ها ۱۳۹۶/۲/۶ ۱۳۹۶/۴/۷ مهندس عباسی ۷۹۰ - ثبت نام
puppet
Config Management
پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۱/۱۷ ۱۳۹۶/۲/۲۱ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-1

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۳/۴ ۱۳۹۶/۴/۱ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-2

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۴/۸ ۱۳۹۶/۵/۵ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-1

دوشنبه و چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-2

دوشنبه و چهارشنبه ۱۳۹۶/۱/۲۱ ۱۳۹۶/۳/۱ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
Bash Scripting یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۱ ۱۳۹۶/۵/۱۷ مهندس مهرانفرید ۵۹۰ - ثبت نام
Astrisk VoIP Essentials یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۲/۳ ۱۳۹۶/۳/۹ مهندس مختارپور ۷۹۰ - ثبت نام
Ansible
Config Management
یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Git & Jenkins یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Docker یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۱۱۵۰ - ثبت نام
آزمون بین المللی آخرین پنج شنبه هر ماه ترم بهار: ۳۱ فروردین ماه - ۲۸ اردیبهشت ماه - ۲۵ خردادماه ثبت نام