نام دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری مدرس هزینه (هزار تومان)
Linux Essentials
یکشنبه و سه شنبه
۱۳۹۶/۱۰/۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۷ تا ۲۱ مهندس غفوری ۴۹۰ - ثبت نام
LPIC1
یکشنبه و سه شنبه
پنجشنبه‌ها
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۹/۲۸
۱۳۹۶/۹/۲۳
۱۳۹۶/۹/۲۴
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۱۳۹۶/۱۱/۱۳
۱۷ تا ۲۱
۸ تا ۱۴:۳۰
۸ تا ۱۴:۳۰
مهندس مهرانفرید
مهندس عباسی
مهندس کاشانی
مهندس اسلامی فر
مهندس غفوری
مهندس نیکویی
۱۱۰۰ - ثبت نام
LPIC1 Camp نوروز۹۷ ۱۳۹۷/۱/۳ ۱۳۹۷/۱/۸ ۹ تا ۱۷ مهندس کاشانی ۱۱۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC2
شنبه و دوشنبه
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۱۳۹۶/۱۲/۱۸
۱۷ تا ۲۱
۸ تا ۱۴:۳۰
مهندس مهرانفرید
مهندس اسلامی فر
مهندس عباسی
۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC2 Camp شنبه تا پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۹ تا ۱۷ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC3-300 پنجشنبه ها قابل رزرو قابل رزرو ۱۷ تا ۲۱ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

LPIC-303

Security

شنبه و دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۷ تا ۲۱ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
Ansible
Config Management
پنجشنبه وجمعه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۵ تا ۱۹ مهندس نیکویی ۹۸۰ - ثبت نام
Cloud Computing
Openstack
دوشنبه و چهارشنبه
پنجشنبه ها
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۳۹۶/۸/۱۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۱۷ تا ۲۱
۱۵ تا ۱۹
مهندس عباسی ۷۹۰ - ثبت نام
Developing Linux Device Drivers
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
۱۳۹۶/۸/۱۴
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۹۶/۹/۷
۱۳۹۶/۱۱/۳
۱۷ تا ۲۱
۱۷ تا ۲۱
دکتر افشین ۷۹۰ - ثبت نام
Bash Scripting شنبه و دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷ تا ۲۱ مهندس مهرانفرید ۵۹۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-1

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۹/۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۸ تا ۱۴:۳۰ دکتر افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-2

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۸ تا ۱۴:۳۰ دکتر افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

پنجشنبه وجمعه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۱۵ تا ۱۹ مهندس نیکویی ۹۸۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-1

جمعه ها ۱۳۹۶/۹/۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۵ تا ۱۹ مهندس غفوری ۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-2

جمعه ها ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۲/۲۱ ۱۵ تا ۱۹ مهندس غفوری ۷۹۰ - ثبت نام
Developing Applications For Linux شنبه ها ۱۳۹۶/۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷ تا ۲۱ مهندس حسینی مقدم ۸۹۰ - ثبت نام
Astrisk VoIP Essentials جمعه ها ۱۳۹۶/۸/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۵ تا ۱۹ مهندس مختارپور ۷۹۰ - ثبت نام
Docker دوشنبه و چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۷ تا ۲۱ مهندس نیکویی ۹۸۰ - ثبت نام
آزمون بین المللی جمعه
پایان هر ماه
ترم پاییز: ۲۸ مهرماه - ۲۶ آبان ماه - ۲۴ آذرماه ثبت نام