• Linux Administrators
  • Software Developers and Engineers
  • کارشناسان و مدیران سیستم های مبتنی بر لینوکس که علاقه مدند در حوزه فعالیت های DevOps وارد شوند.

این دوره ها شامل دوره های تخصصی زیر است که هر کدام به تفکیک در ترم بهار سال جدید (سال 1396) مطابق زمان بندی تقویم آموزشی برگزار خواهند شد.

شما می توانید با کلیک بر روی عنوان هر دوره، سرفصل های آن را مشاهده کنید.