همچنین آزمون بین المللی فرودین 93 در آدرس جدید فناوران آنیسا برگزار خواهد شد.