نام دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدرس هزینه (هزار تومان)
Linux Essentials یکشنبه و سه شنبه
۱۳۹۶/۶/۱۲
۱۳۹۶/۶/۲۸
مهندس غفوری ۴۹۰ - ثبت نام
LPIC1
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
پنج‌شنبه‌ها
پنج‌شنبه‌ها
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۶/۱۵
۱۳۹۶/۶/۲
۱۳۹۶/۶/۹
۱۳۹۶/۶/۱۷
۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۳۹۶/۷/۲۰
۱۳۹۶/۷/۲۷
۱۳۹۶/۸/۵
مهندس مهرانفرید
مهندس عباسی
مهندس کاشانی
مهندس معینی نژاد
مهندس اسلامی فر
مهندس غفوری
مهندس نیکویی
۱۱۰۰ - ثبت نام
LPIC1 Camp تابستان ۹۶ ۱۳۹۶/۵/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲ مهندس کاشانی ۱۱۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC2
شنبه و دوشنبه
جمعه‌ها
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۷/۱۵
۱۳۹۶/۶/۱۷
۱۳۹۶/۸/۱۲
۱۳۹۶/۸/۲۷
۱۳۹۶/۸/۵
۱۳۹۶/۱۰/۱
مهندس مهرانفرید
مهندس اسلامی فر
مهندس عباسی
۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC2 Camp شنبه تا پنجشنبه ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۶ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC3-300 پنجشنبه ها قابل رزرو قابل رزرو مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

LPIC-303

Security

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۶ ۱۳۹۶/۸/۱۶ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۲ ۱۳۹۶/۶/۲۶ مهندس نیکویی ۹۸۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

دوره تکمیلی - ۲۴ ساعت

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۲ ۱۳۹۶/۷/۲۳ مهندس نیکویی ۴۹۰ - ثبت نام
Ansible
Config Management
شنبه و دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۷/۳ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام

Cloud Computing
Openstack

چهارشنبه ها ۱۳۹۶/۷/۱۹ ۱۳۹۶/۹/۲۲ مهندس عباسی ۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-1

شنبه و دوشنبه ۱۳۹۶/۷/۱۵ ۱۳۹۶/۸/۲۷ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-2

سه شنبه ها ۱۳۹۶/۸/۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
Bash Scripting یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۴ ۱۳۹۶/۸/۳۰ مهندس مهرانفرید ۵۹۰ - ثبت نام
Astrisk VoIP Essentials یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۲ ۱۳۹۶/۸/۲ مهندس مختارپور ۷۹۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-1

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۴/۱۵ ۱۳۹۶/۵/۱۲ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-2

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۷/۱۳ ۱۳۹۶/۸/۱۸ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام
Developing Applications For Linux یکشنبه ها ۱۳۹۶/۲/۲۴ ۱۳۹۶/۵/۲۲ مهندس حسینی مقدم ۸۹۰ - ثبت نام
Developing Linux Device Drivers چهارشنبه ها ۱۳۹۶/۷/۱۹ ۱۳۹۶/۸/۲۴ مهندس حسینی مقدم ۵۹۰ - ثبت نام
puppet
Config Management
پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۷/۶ ۱۳۹۶/۴/۱۱ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Git & Jenkins یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Docker یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۱۱۵۰ - ثبت نام
آزمون بین المللی پنجشنبه
پایان هر ماه
ترم تابستان: ۵ مرداد ماه - ۲۶ مرداد ماه - ۳۰ شهریور ماه ثبت نام