نام دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدرس هزینه (هزار تومان)
Linux Essentials یکشنبه و سه شنبه
۱۳۹۶/۴/۱۱
۱۳۹۶/۴/۲۷
مهندس غفوری ۴۹۰ - ثبت نام
LPIC1
جمعه‌ها
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
پنج‌شنبه‌ها
۱۳۹۶/۴/۹
۱۳۹۶/۴/۱۰
۱۳۹۶/۳/۲۵
۱۳۹۶/۵/۲۷
۱۳۹۶/۵/۷
۱۳۹۶/۵/۱۲
مهندس مهرانفرید
مهندس عباسی
مهندس کاشانی
مهندس معینی نژاد
مهندس اسلامی فر
مهندس مختارپور
۱۱۰۰ - ثبت نام
LPIC1 Camp تابستان ۹۶ ۱۳۹۶/۵/۱۴ ۱۳۹۶/۵/۱۹ - ۱۱۰۰ - ثبت نام
LPIC2
جمعه‌ها
شنبه و دوشنبه
۱۳۹۶/۴/۹
۱۳۹۶/۵/۱۶
۱۳۹۶/۵/۲۷
۱۳۹۶/۶/۲۷
مهندس مهرانفرید
مهندس اسلامی فر
مهندس عباسی
۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC2 Camp تابستان ۹۶ قابل رزرو قابل رزرو مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC3-300 پنجشنبه ها قابل رزرو قابل رزرو مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

LPIC-303

Security

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۶/۵ ۱۳۹۶/۷/۴ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-1

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۴/۱۵ ۱۳۹۶/۵/۱۲ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-2

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۵/۱۹ ۱۳۹۶/۶/۱۶ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۴/۲۰ ۱۳۹۶/۵/۲۲ مهندس نیکویی ۷۹۰ - ثبت نام
Bash Scripting یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۶/۵/۲۴ مهندس مهرانفرید ۵۹۰ - ثبت نام
Cloud Computing دوشنبه ها ۱۳۹۶/۵/۹ ۱۳۹۶/۶/۲۷ مهندس عباسی ۷۹۰ - ثبت نام
Developing Applications For Linux یکشنبه ها ۱۳۹۶/۲/۲۴ ۱۳۹۶/۵/۲۲ مهندس حسینی مقدم ۸۹۰ - ثبت نام
Developing Linux Device Drivers یکشنبه ها ۱۳۹۶/۵/۲۹ ۱۳۹۶/۷/۲ مهندس حسینی مقدم ۵۹۰ - ثبت نام
puppet
Config Management
پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۳/۴ ۱۳۹۶/۴/۸ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-1

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۱ ۱۳۹۶/۶/۱۲ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-2

سه شنبه ها ۱۳۹۶/۲/۱۲ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
Astrisk VoIP Essentials شنبه و چهارشنبه ۱۳۹۶/۵/۷ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مهندس مختارپور ۷۹۰ - ثبت نام
Ansible
Config Management
یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Git & Jenkins یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Docker یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۱۱۵۰ - ثبت نام
آزمون بین المللی  پنجشنبه
پایان هر ماه
ترم تابستان: ۲۲ تیر ماه - ۲۶ مرداد ماه - ۳۰ شهریور ماه ثبت نام