این دوره از سری دوره های تخصصی OT DevOps Engineer در فناوران آنیسا "خانه لینوکس ایران" است که به آموزش مدیریت پیکربندی با Puppet  و چگونگی استفاده از این ابزار پرکاربرد و قدرتمند می پردازد. قابل توجه است که موسسه LPI نیز این مباحث را در دوره LPIC-OT DevOps Engineer خود که در پاییز 2017  اعلام می گردد، قرار داده است.

 

امروزه تولید نرم افزار و استقرار آن در محیط عملیاتی، شکلی جدید به خود گرفته است که در آن سعی میشود سرعت، دقت و استمرار تولید نسخ جدید نرم افزار با ویژگی های جدید در اولویت قرار بگیرند. در دنیای مدرن، کل زیرساخت سیستم های توسعه و تولید نرم افزار مبتنی بر کد است که به آن Infrastructure As Code گفته می شود و اصلی ترین قسمت آن ابزارهای مدیریت پیکربندی هستند. مدیریت پیکربندی یکی از ارکان اصلی و غیر قابل انکار در حوزه فعالیت ها و تخصص مورد نیاز DevOps است. هدف اصلی در پیاده سازی و استقرار DevOps در یک سیستم تولید و پشتیبانی نرم افزار، خودکار سازی همه سرویس ها و اجزای چرخه تولید نرم افزار است.

مهندسان سیستم های سنتی برخی از وظایف خود را به وسیله ابزارهای سنتی موجود در لینوکس، خودکار سازی می کردند اما امروزه با سیستم های بسیار گسترده و پیچیده ای روبرو هستیم که بسیاری از آن ها مبتنی بر رایانش ابری می باشند. لذا استفاده از ابزار های سنتی خودکار سازی، نه تنها از بهره وری و سرعت انجام عملیات ما خواهند کاست، بلکه در بسیاری موارد با سیستم ها و نرم افزارهای کنترل رایانش ابری سازگار نیستند.

ابزارهایی که در مدیریت پیکربندی استفاده می شوند این قابلیت را دارند که یک زیر ساخت و چرخه تولید نرم افزار را از ابتدا تا انتها ایجاد کنند، در حداقل زمان ممکن تعدادی ماشین را با تنظیمات مورد نیاز به چرخه تولید و بهره برداری نرم افزار اضافه کنند و کلیه تنظیمات زیرساختی و سیستمی کلیه ماشین ها را تغییر دهند. به همین منظور فناوران آنیسا در نظر دارد تا در دوره مدیریت پیکربندی به وسیله Puppet  چگونگی استفاده از این ابزار پرکاربرد و قدرتمند را به علاقه مندان ارائه کند.

 

محتوای دوره:

در این دوره در ابتدا نگاهی به مقدمات IAC خواهیم داشت، سپس به سراغ کلیات ساختاری Puppet خواهیم رفت و به مرور به بررسی و استفاده از قابلیت های کاربردی Puppet در قالب کار عملی و کارگاهی شبیه به محیط واقعی خواهیم پرداخت.

مخاطبان دوره:

  • کارشناسان و مدیران سیستم های مبتنی بر لینوکس که علاقه مدند در حوزه فعالیت های DevOps وارد شوند.
  • برنامه نویسان علاقه مند به حوزه فعالیت های DevOps

اهداف دوره:

  • آشنایی با اهمیت و توانمندی Puppet در حوزه DevOps
  • ساختار و نحوه عملکرد Puppet Ecosystem

PuppetDB, Hiera, MCollective, Facter

  • نحوه استقرار مدیریت پیکربندی در چرخه ساختار DevOps
  • ایجاد محیط و ساختار عملیاتی، نصب و استقرار سرویس ها و تنظیمات سیستم ها
  • تولید کد به زبان DSL جهت پیاده سازی مدل ساختار مبتنی بر کد

پیش نیاز : دانش در حد LPIC-2

مدت دوره : 40 ساعت

تاریخ برگزاری: لطفا به بخش تقویم آموزشی مراجعه بفرمایید.

 

Introduction
Configuration Management, Orchestration and DevOps
Importance of automation
Infrastructure As Code
Introduction to Puppet
Importance of Puppet in DevOps
Different Components of Puppet's architecture
Puppet DSL

Setting Up your environment
Introduction to Git
Using Git to manage your codes and workflows
Using Virtualbox and Vagrant
Using Vagrant to build up your environment
Installing and Using Geppetto
Installing and Confuring Puppet
Install Puppet Server
Install Puppet nodes
Register Puppet nodes to a puppet server

Implement Puppet Manifests and Modules
Manifest files
Files and Templates
Custom Facts
Hiera and Custom facts
Types and Providers
Classification
Create modules with classes, name spaces, vars, and conditions
Create modules to install software on nodes
Puppet Modules

Puppet Ecosystem
PuppetDB
Hiera
Nodes and Hiera(Node Classification using Hiera)
MCollective
Facter

Git and Puppet
Create and perform simple management of a Git Repository
Add files to a Git Repository
Apply Changes and commit changed files to a Git Repository

The Foreman
Install The Foreman
Connect Foreman to Puppet
Node Classification using Foreman
Puppet Reports in The Foreman